Inženýrská činnost, projekce, projekty domů, Technický dozor stavebníka, realitní inspektor, provádění kalkulací a nákladů

Technický dozor stavebníka

Nabízíme zajištění kvalifikovaného technického dozoru investora. Cílem technického dozoru investora (TDI) je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů zájmy stavebníka při realizaci díla, dále pak prověřování souladu dodávek, stavebních prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení a platnými technickými normami ve výstavbě včetně kontroly dodržování smluvních závazků mezi investorem a realizační firmou.

Technický dozor je poradce investora. Jeho služeb lze využít již ve fázi projekce. Tímto krokem lze předejít nevhodným návrhům, a tím ušetřit investorovi finanční prostředky. TDI hájí zájmy investora, kontroluje realizační firmu a její případné subdodavatele, navrhuje řešení případných změn projektové dokumentace, kontroluje plnění závazků dodavatele stavby dle harmonogramu a schvaluje tok finančních prostředků v souladu s rozpočtem. TDI také upozorňuje na možné následné problémy, aby na konci této práce byla naprostá spokojenost investora (stavebníka). Svou činností dokáže ušetřit stavebníkovi čas a nemalé finanční prostředky.

Činnost technického dozoru:

  • poradenství při zpracování projektové dokumentace (kontrola a ověření cen položkového rozpočtu)
  • zastupování investora (popř. spoluúčast) na jednání s dodavateli nebo s orgány státní správy
  • kontrolu stavby z hlediska kvality prováděných prací
  • kontrolu souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací
  • kontrolu oprávněnosti faktur dodavatelských firem podle skutečně provedené práce a spotřeby materiálu
  • kontrolu vad a nedodělk
  • pořizování fotodokumentace průběhu stavby
  • řízení kontrolních dnů a účast na nich
  • organizaci kolaudace provedené stavby

Na základě Vámi dodaných údajů o Vašem stavebním záměru, požadavků a rozsahu prací Vám rádi zpracujeme cenovou nabídku.

Kontakujte nás
Nahoru

seznam

Ing. Radek Štěpánek